از فردا / شماره تلفن های مسجدسلیمان ۸ رقمی می شوند

از فردا / شماره تلفن های مسجدسلیمان ۸ رقمی می شوند

شماره تلفن های ثابت مسجدسلیمان از ۷ رقم به ۸ رقم تبدیل می شوند. دانوش صالحی : این اقدام در راستای هم کد سازی تلفن های استان های کشور انجام می شود و در این مرحله تمامی تلفن های استان خوزستان هم کد سازی می شوند . با اجرای این طرح کد بین شهری تمامی